Til hovedinnhold

Termografering

Gagama Elektro har NEMKO-sertifisert termografør som er sertifisert for arbeid i henhold til NEK 405-1 1. utgave Elektrotermografi.

Hva er termografering?

 • Termografering vil si at vi omgjør varmestrålingen som alle objektene rundt oss avgir til bilder.
 • Vi gir bildene en fargeskala som gjør det enkelt å si noe om temperaturen i bildene.

Fordeler med å termografere

Termografering har tre viktige fordeler: økt sikkerhet, bedre dokumentasjon, lavere driftsutgifter. For industrien opplever vi at den aller største fordelen er økt sikkerhet samt at man har muligheten til å gjøre et planlagt vedlikehold av avdekkede feil. Slikt vedlikehold kan gjøres under en normal eller planlagt produksjonsstans fremfor panikkretting av feil som oppstår under drift. Når feilen først har slått ut kan det f.eks hende det kan ta noen dager før ødelagt utstyr kan skaffes. Ved planlagt vedlikehold kan slikt utstyr forhåndsinnhentes og det forkorter evt driftstans betraktelig.

Fordeler ved kontroll av elektriske anlegg med termografering:

 • Bedret brannsikkerhet. Feil avdekkes før brann eller andre driftsproblemer oppstår.

 • Driftssikkerheten økes.

 • Viktig elektrisk utstyr kan inspiseres og kontrollers uten at normal drift forstyrres.

 • Hindrer tap av uerstattelige gjenstander.

 • Bidrar til en bedre tilstandsanalyse på elektriske anlegg

 • Bidrar til å tilfredsstille myndighetenes krav til internkontroll og forskrifter for elektriske anlegg

 • Sikre liv og helse, både mennesker og dyr.

 • Store anlegg med mye utstyr kan kontrolleres på kort tid.

 • Økt trygghet og sikrere arbeidsplasser.

 • Gir rabatt på forsikringen hos flere store selskaper

 • Bedre drift og færre stans i drift gir bedre økonomi.

Hvordan foregår en kontroll med termokamera?

En termografisk kontroll av et elektrisk anlegg utføres i samarbeid med en representant fra bygget og vår termografør. En slik representant er gjerne en vaktmester, teknisk sjef, tekniker eller andre som er godt kjent med det elektriske anlegget. Termograføren gir en kort innføring i hva som skal skje, bl.a. at det er viktig å få belastning på mest mulig av det elektriske anlegget. Dette gjøres ved at utstyr startes opp, varmeovner overstyres ved hjelp av termostater osv. En representant fra bedriften går gjennom eiendommen sammen med termograføren. Termograføren eller bedriftselektriker fjerner plastdeksler osv som hindrer fritt innsyn til detaljer som skal kontrolleres i el-tavlene og starter inspeksjonen. Dersom termograføren oppdager unormale temperaturdifferanser eller for høye temperaturer tar han et bilde og noterer ned alle opplysninger slik som utstyrets plassering, omgivelsestemperatur, belastning på utstyret osv. Alle punkter presenteres i en rapport som leveres etter kontrollen. Rapporten inneholder en total oversikt over kontrollerte deler av anlegget og også en komplett og detaljert beskrivelse av oppdagede avvik.

Hva kontrollerer vi?

Da svært mange el-branner starter i sikringskap/fordelingskap vil termograføren konsentrere seg om disse stedene. Kunden står selvfølgelig fritt til å velge hva han i tillegg vil kontrollere under en gjennomgang. Vi anbefaler også at man kontrollerer kraftkrevende utstyr. Her kan et forsikringsselskap legge føringer ut i fra egne erfaringer og skadestatistikk. Vi kontrollerer også evt andre deler av anlegget som oppdragsgiver ønsker kontroll av. Industri med store roterende maskiner og samle-/transportbånd kan også ha et behov for en inspeksjon.

Når bør det termograferes?

Dette finnes det ingen fasit på. Stort sett kan alt utstyr i dag overstyres dvs at ting kan startes og stoppes. Varme og kjøling kan vanligvis lett overstyres ved å justere termostater. Stadig flere bedrifter har i dag et høyere forbruk på sommeren da flere og flere bruker mye strøm til å kjøle. Vi vil alltid søke å termografere under best mulig forhold for å få en best mulig inspeksjon. I enkelte tilfeller gjør vi en todelt kontroll der varmeanlegg kontrolleres i vinterhalvåret og kjøleanlegg i sommerhalvåret om det ikke lar seg gjøre å tvangskjøre anlegget med høy belastning. I tillegg bør det f.eks i produksjonsanlegg være normal drift. Det som avgjør når man bør termografere er bl.a. tilgang og praktisk gjennomføring, noe som kan avgjøres i samtale mellom virksomheten og våre saksbehandlere.

Hvor ofte bør man termografere?

Her bør man se på antall avvik ved første inspeksjon samt ved en ny gjennomgang etter ca 1 år. Grunnlaget etter disse to gjennomgangene bør legges til grunn for hvor ofte bygningen/bedriften skal termograferes. I denne vurderingen bør det også gjøres vurderinger opp mot sikkerhet og risiko. De menneskelige og økonomiske skadevirkningene ved en brann eller driftsstans bør også veie tungt.

Alder på anlegget kan ikke brukes som mål for hvor ofte man bør termografere. Vi anbefaler å vurdere dette basert på bruken og belastningen. Dersom det årlig gjøres store endringer i det elektriske anlegget bør det f.eks gjøres hyppigere kontroll enn et anlegg hvor det ikke gjøres endringer.

DSB (Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap) anbefaler eksempelvis kontroll minimum hvert 2. år til landbruket.

Har du et nytt elektrisk anlegg eller et nytt bygg bør du absolutt bestille en termografering, og helst i god tid før ettårsbefaring.

Merk at det dessverre hører til sjeldenheten at vi ikke avdekker feil.

Hva kan vi se?

Vi ser alle temperaturer fra -20 til 1500 °C, og vi registrerer avvik i temperaturer fra det som anses som utstyrets normale temperatur eller den temperaturen utstyret er beregnet på. Avstanden mellom kameraet og utstyret som skal kontrolleres kan være fra 0,1m opp til 300m i helt ekstreme tilfeller. Vi kan ikke se gjennom glass eller annet type tildekninger av plast/metall/tre/glass. Det finnes spesialglass som kan monteres for å kunne kontrollere utstyr som er kapslet inne, det må da monteres IR-glass. Dette gjøres normalt i spesielle tilfeller der det medfører spesiell fare å demontere annen avdekning eller det er meget omfattende å fjerne avdekning for termografisk inspeksjon.

Dokumentasjon / rapport

Kunden får en lettlest rapport med forklaring og bilder på alle avvik i tillegg til en oversikt over hva som er kontrollert. Rapport kan leveres i papirformat og/eller elektronisk (PDF).

Krav / påbud

Termografering er ikke nedfelt som noe krav fra det offentlige eller andre myndigheter. Enkelte forsikringsselskap har dog innført det som et krav til enkelte deler av industrien (treforedling, plast, gartnerier, møller). Andre virksomheter (landbruket) kan oppnå rabatter etter en slik gjennomgang. Myndighetene har imidlertid krav til internkontroll av elektriske anlegg og termografering bør i mange tilfeller inngå som en del av dette da dette er svært kostnadsbesparende i forhold til f.eks en driftstans eller brann.

Andre bruksområder for termografering

Det er egentlig bare fantasien som begrenser bruken av termografering da alle objekter rundt oss avgir elektromagnetisk stråling og varme. Forskjellen i temperatur samt objektets normal temperatur avgjør om noe er galt. De aller fleste ting (elektrisk utstyr og komponenter, mennesker, dyr og bygninger) frigjør energi i form av varme. Når noe er galt avgis det mer energi, for eksempel mennesker med feber eller verkende muskler osv. Det brukes også til å søke etter savnede mennesker. Lagre til motor blir varmere når de begynner å bli slitte osv. Hos oss bruker vi f.eks termografi også til å påvise hvor varmekabler er nedstøpt i gulv slik at f.eks rørlegger eller andre trygt kan bore i gulv med varmekabler.

Hvem trenger det?

Svaret er enkelt. Alle som vil ha en rask, kostnadseffektiv og sikker kontroll av sitt elektriske anlegg mens det er i normal drift, trenger termografering.

Typiske kunder:

 • Sykehus, skoler, og andre offentlige/kommunale etater

 • Private bedrifter

 • Gårdbrukere

 • Privatpersoner

 • E-verk

Bestill termografering

Termografering har tre viktige fordeler:
økt sikkerhet, bedre dokumentasjon, lavere driftsutgifter.

Send din bestilling her