Til hovedinnhold
Gagama Elektro Hammerfest

REDEGJØRELSE FOR VÅR AKTSOMHETSVURDERING

Dato: 01.06.2023

Redegjørelse for vår aktsomhetsvurdering

Vårt arbeid med Åpenhetsloven er forankret i retningslinjene for Etisk Handel for EL-PROFFEN. Retningslinjene er tilgjengelig for alle våre ansette i vårt HMSK system.

Vi har digital HMSK-håndbok som er tilgjengelig for alle ansatte via deres smarttelefoner. Håndboken er utviklet i EL-PROFFEN systemet, og tilpasset Gagama Elektro. HMSK-ansvarlig i Gagama Elektro er også ansvarlig for å oppdatere håndboken, samt tilse implementering av nye prosedyrer, instrukser, etc. HMSK-håndboken inneholder blant annet prosedyrer og retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold, menneskerettighetserklæring, etisk handel og andre dokumenter relatert til anstendige arbeidsforhold. Vi har systemer for å melde inn avvik og rutiner for oppfølging av avvik.

Våre hovedleverandører utenfor EL-PROFFEN er kartlagt, og vi har rutiner for kvalifisering og oppfølging av dem. Vi har en overordnet risikoanalyse som inkluderer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I dette arbeidet medvirker tillitsvalgte, verneombud og ledelse.

Igjennom aktsomhetsvurdering har vi identifisert områdene som vi har størst risiko for å innvirke tilknyttet menneskerettigheter, og derigjennom gjort følgende funn:

Faktiske negative konsekvenser

Ingen funn

Vesentlige risikoer

Videre arbeid:

Aktsomhetsvurderingen er en del av bedriftens ROS-analyse og funn i aktsomhetsvurderingen vil implementeres i HMS-handlingsplan.